Atrian Toimintaperiaatteet ja yhtiön politiikat

Atrian Toimintaperiaatteista heijastuvat yhtiön henkilöstön määrittelemät Atrian Tapa Toimia -arvot: ”Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista, tuotamme laatua, haluamme menestyä ja olemme innostuneita työstämme.”
Toimimalla näiden arvojen ja yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti Atria voi ohjata käytännön toimintaansa kohti kestävää kehitystä ja menestystä.

Atrian Toimintaperiaatteet linjaavat meille vastaukset päivittäiseen toimintaan. Kun olemme kaikki perillä yhteisistä toimintatavoista, arkinen päätöksentekomme – jossa kaikki viime kädessä ratkaistaan – nopeutuu ja helpottuu. Näin pystymme vastaamaan paremmin kuluttajien ja asiakkaiden sekä omistajien odotuksiin. Vain vastuullisesti toimiva yritys voi menestyä.

Toimintaperiaatteissa vahvistetaan eettiset perusperiaatteet, joita arvostamme ja joita noudatamme toiminnoissamme joka päivä. Toimintaperiaatteita tukevat sisäiset yhtiön politiikat ja ohjeistukset, jotka määrittävät ja ohjaavat käytöstä, jota odotamme kaikilta Atrian työntekijöiltä.

Toimintaperiaatteissaan Atria sitoutuu seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin:

  • YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
  • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus työelämän perusoikeuksista
  • YK:n Global Compact -aloite ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämisestä ja korruption ehkäisemisestä
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen peruskirja ja ICC:n lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
  • Business Social Compliance Initiative (BSCI) ostotoiminnan periaatteet

Atrian Toimintaperiaatteet, kokonaisuudessaan luettavissa täällä

Atria Oyj hallituksen hyväksymät Atrian liiketoimia koskevat eettiset perusperiaatteet. Yhtiön politiikat tukevat toimintaperiaatteiden toteuttamista käytännössä.

Hallinnolliset ydinpolitiikat
Operatiiviset politiikat

Atria edellyttää myös liikekumppaneiltaan vastaavanlaisiin toimintaperiaatteisiin sitoutumista:

Atrian kumppanuustoimintaperiaatteet, kokonaisuudessaan luettavissa täällä

Mikäli havaitsee tai epäilee Atrian toiminnoissa näiden toimintaperiaatteiden, politiikkojen tai lakisääteisten velvoitteiden vastaista toimintaa, toivomme, että niistä ilmoitetaan Atrialle viipymättä. Epäillyistä rikkomuksista voi ilmoittaa anonyymisti Atrian väärinkäytöspolitiikan mukaisesti WhistleB-ilmoituskanavaan.