Tuottajien ekotehokkuus on avainasemassa

Lihantuotannon ympäristövaikutukset

Tuottajien ekotehokkuus on avainasemassa

Lihantuotannon ympäristövaikutusten hillitsemisessä tuottajat ovat avainasemassa. Ympäristövaikutusten minimointi tilatasolla tarkoittaa tilakohtaisia, tuotantosuunnasta riippuvia erilaisia ratkaisuja. Resurssitehokkuus ja hyvä panos-tuotossuhde ovat ympäristön kannalta oleellisia asioita. Alkutuotannon ympäristövaikutusten hallintaa EU:n alueella ohjaa myös tuottajille erilaisista ympäristövaikutusten hallitsemistoimenpiteistä maksettava ympäristökorvaus.

Alkutuotannon haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisen ohella maatiloilla on merkittävä rooli luonnon ja maiseman monimuotoisuuden ylläpitäjänä ja kehittäjänä sekä myös uhanalaisten lajien kasvuympäristöjen turvaajina. Kotieläintaloudella ja laidunnuksella on tärkeä asema perinnebiotooppien ylläpidossa ja hoidossa. Laiduntaminen säilyttää maisemat avoimina ja edistää luonnon monimuotoisuutta kasvien, hyönteisten, perhosten ja lintujen lisääntymisen myötä.

Maidontuotanto, jonka sivutuotteena saadaan ekotehokkaasti merkittävä osa suomalaista naudanlihaa, ylläpitää tehokkaimmin nurmiviljelyä alueilla, joilla pellot muutoin voisivat jäädä ilman käyttöä.

Myös suojavyöhykkeet ja monivaikutteiset kosteikot lisäävät merkittävästi luonnon monimuotoisuutta – ne toimivat erilaisten kasvi- ja eläinlajien luonnollisina kasvuympäristöinä. Suojavyöhykkeiden ja monivaikutteisten kosteikkojen tehtävä on estää ylimääräisten ravinteiden pääsy pelloilta vesistöihin.

Atria alkutuottajien tukena

Atria tukee lihantuotannon kestävää kehitystä tarjoamalla asiantuntijapalveluja tuotantotilojen kehittämiseksi. Ympäristövaikutusten hallinnassa tilatasolla oleellista on huolehtia vähintään seuraavista asioista:

  • Pellon hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen ja hyvien viljelykäytäntöjen soveltaminen
  • Lannan oikea käsittely (varastointi, lannanlevityskäytännöt, muu hyötykäyttö)
  • Eläinten tasapainoinen ruokinta ruokintasuunnitelman mukaan
  • Eläinten hyvä hoito ja tehokas kasvatus
  • Hyvä eläinaines

Lue lisää ATria Tuottajien verkkosivuilta