Osaamista on johdettava yrityksen tavoitteiden suuntaan

Osaamisen kehittäminen

Osaamista on johdettava yrityksen tavoitteiden suuntaan

Esimiesten kouluttamiseen ja osaamiseen on Atrialla investoitu mittavasti. Atrian Tapa Johtaa (Atria Way of Leading, WoL) -koulutusohjelma on ollut iso ajallinen satsaus esimiestaitojen kehittämiseksi. Noin 700 esimiehen pari vuotta kestänyt koulutusrupeama lähestyy päätöstään.

Atria Suomessa ja Skandinaviassa alkaa viimeisen moduulin kouluttaminen vuoden 2019 alussa, kun taas esimerkiksi Atria Venäjällä kaikki moduulit on jo koulutettu. Suomessa koulutukset ovat vielä kesken, koska täällä on eniten esimiehiä muihin maihin verrattuna.

Moduulien koulutukset on vedetty täysin atrialaisten kouluttajien voimin. Atrialaisilla kouluttajilla on parempi käsitys talon tilanteista ja siten paremmat mahdollisuudet soveltaa koulutuksen asioita käytäntöön. Koulutusohjelman tavoitteena on yhtenäistää johtamistapoja Atria-konsernissa. Yhtenäiset johtamistavat edesauttavat paitsi kulttuurierojen tasoittamisessa myös madaltavat kynnystä yrityksen sisäiseen liikkuvuuteen.

– Atrialaiseen tapaan koulutuksista on haluttu saada mahdollisimman paljon irti ja keskustelu on ollut vilkasta. Esimiehet ovat keskustelleet aktiivisesti ja hakeneet ratkaisuja erilaisiin johtamistilanteisiin, kertoo Kaija Ketola-Annala, henkilöstön kehittämispäällikkö. 

Esimiehet ovat arvioineet itse itseään, mutta saaneet myös arvioinnin omasta johtamistyylistään. Kehitä-jakson jälkeen kukin esimies tekee kehittämissuunnitelman, jossa on vähintään yksi omaa esimiestyötä kehittävä kokeilu.

– Tehtävänimikkeeni mukaisesti sanon, että tärkein johtamisperiaate on kehitä. Uskon, että kehittämällä ja kehittymällä työssä työntekeminen on paljon mukavampaa. Jokainen työpäivä on koulutuspäivä – aina oppii uutta.

Atrialla johtaminen on nähty kilpailuetua lisäävänä tekijänä. Esimiestyön kehittäminen on priorisoitu ja koulutukseen on annettu resursseja.

– Jos kilpailija pystyy ostamaan markkinoilta samat laitteet ja tavarat, niin osaaminen on se, millä kilpailuetua voidaan saavuttaa. Osaamista ja kehittymistä täytyy johtaa yrityksen tavoitteiden suuntaan, Ketola-Annala summaa.

Päämääränä on kuitenkin olla alan ykköstyönantaja, jossa työskentelee alan parhaat osaajat.

Koulutuksista sanottua:

”Eniten minua on ilahduttanut se, että nyt kaikilla atrialaisilla on samat yhtenäiset Atrian Tapa Johtaa -periaatteet. Omassa työssäni koulutus on auttanut tunnistamaan omia heikkouksia ja vahvuuksia.

Mielestäni tärkein johtamisperiaate on osallistava ihmiskeskeinen johtaminen. Positiivinen asenne omaan työhön lisää sitoutumista myös yhteisiin tavoitteisiin. Hyvä johtaminen tuottaa hyvää tulosta ja pitää yllä hyvää työssä jaksamista. Siksi hyvä johtaminen on tärkeää. Hyvä johtaja arvostaa kaikkien osaamista sekä auttaa muita onnistumaan työssään. Hän on johdonmukainen ja hänellä on kyky hahmottaa laajoja kokonaisuuksia.”

 Sirke - Tukitoimintojen esimies

 

”On tosi hieno juttu, että Atria haluaa panostaa esimiesten kouluttamiseen. Eri moduulit ja niiden aihe-alueet oli koottu mielenkiintoisesti. Koulutukset toteutettiin neljän tunnin osissa, jolloin meidän osallistujien oli helpompi irrottautua omista töistämme. Saimme myös arviointeja omista johtamistyyleistämme, mikä on arvokasta tietoa itsensä kehittämiseen.

Koulutuksen myötä meillä kaikilla atrialaisilla esimiehillä on myös yhteinen käsitys johtamisesta. Omaa johtamista on mielestäni tärkeää jatkuvasti kehittää ja analysoida. Koulutuksen ja itsearvioinnin myötä olen löytänyt omia hyviä kohteita sekä kehitettäviä kohteita, joihin kiinnitän huomiota. Erityisen iso ja tärkeä osa koulutusta ovat keskustelut eri osastojen esimiesten kanssa. Keskusteluissa opimme tuntemaan toisiamme ja erilaisia työtehtäviä.

Kommunikaatio eli viestintä johtamistyössä on mielestäni erittäin tärkeä johtamisperiaate. Se lähtee jo perusasioista liikkeelle: tervehtiminen, ihmisten huomioiminen, avoimuus ja aito läsnäolo luo pohjan hyvälle johtajuudelle. Kun nämä perusteet ovat kunnossa pystyy kehittämään eteenpäin johtamistaitojaan.

Johtaminen on tärkeää siksi, että se antaa suunnan sille, mitä tiimin tulee tavoitella. Johtamalla saadaan tiimiä ja henkilöitä kehittymään eteenpäin.

Hyvä johtaja on tasapuolinen, helposti lähestyttävä, antaa palautetta ja hoitaa hommansa niin, että oman tiimin on helppo työskennellä omissa työtehtävissään.”

 Liisa – Atria Food Service puhelinmyynnin esimies

 

"WoL on monipuolinen koulutus, ei pelkästään yhden kerran kokoontuminen, joka unohdetaan. Johtamistapaa katsotaan eri näkökulmista ja nimenomaan atrialaiseen tapaan, laajennetaan omaa osaamista ja saadaan vaikutteita kollegoilta.

Koulutuksesta on se hyöty omassa työssäni, että perehtyy omiin tapoihin ja päivittää niitä. Myös muiden esimiesten tapaaminen on tärkeää.

Mielestäni tärkeää on innostava ja osallistava johtamistyyli. Annetaan vastuuta ja samalla laajennetaan ja jaetaan osaamista ja tietotaitoa. Johtaminen on tärkeää siksi, että sillä pidetään huolta työntekijöistä, töiden tekemisestä sekä työntekijän että yrityksen puolesta. Huolehditaan siitä, että tehdään sovittuja asioita, sovituilla tavoilla ja luodaan näihin rajoja ja ratkaisuja.

Johtaminen on myös vastuunkantamista siitä omasta tiimistä, sen tekemisistä ja ihmisistä

Työyhteisössä on turvallisempaa ja mukavampaa toimia, kun on yhteiset pelisäännöt ja toimitaan arjessa niidenmukaan.

Hyvä johtaja on tasavertainen, jämpti, helposti lähestyttävä eli osaa kuunnella ja myös auttaa arjen haasteissa. Hyvä johtaja osaa innostaa ja innostua, mutta myös vaatia ja osallistaa omia tiimiläisiään. Hyvä johtaja luo mahdollisuuden kehittyä sekä työntekijälle että työlle, mutta myös työskentelytavoille.”

 Anu-Kaisa – Vähittäiskaupan puhelinmyynnin esimies