Nimitystoimikunta

Sijoittajat

Nimitystoimikunta

Atria Oyj:llä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on päätöksellään 3.5.2012 perustanut nimitystoimikunnan ja vahvistanut sen kirjallisen työjärjestyksen. Työjärjestystä on muutettu varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 6.5.2014 ja uudelleen 27.4.2017. Nimitystoimikunnan tehtävänä on työjärjestyksensä mukaisesti valmistella hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan sellaiset osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Atrian KII-osakkaiden omistajat ja suurin A-osakkeiden omistaja nimesivät 23.9.2022 nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Juho Anttikoski (Itikka osuuskunta), Pasi Korhonen (Lihakunta), Ola Sandberg (Osuuskunta Pohjanmaan Liha) ja Timo Sallinen (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma). Juho Anttikoski valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ja Atrian hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Vuoden 2023 yhtiökokoukselle ehdotuksen valmistellut nimitystoimikunta kokoontui 2 kertaa. Nimitystoimikunta antoi 12.1.2023 ehdotuksensa Atrian hallitukselle 25.4.2023 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotukset on julkistettu pörssitiedotteena 12.1.2023.

Nimi Syntynyt Koulutus Päätoimi Osallistuminen kokouksiin Osakeomistus 31.12.2022
Pasi Korhonen 19675   maanviljelijä 2/2 0
Juho Anttikoski 1970   maanviljelijä 2/2 4000 
Ola Sandberg 1981 Agrologi

Maanviljelijä

2/2 90
Timo Sallinen 1970 KTM

sijoitusjohtaja
(listatut sijoitukset)

2/2 0

 

Nimitystoimikunnan työjärjestys