Hallituksen  ja hallintoneuvoston monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus

Hallituksen ja hallintoneuvoston monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Atrialle monimuotoisuus on yksi osa yhtiön vastuullista liiketoimintaa. Suunniteltaessa Atrian hallituksen ja/tai hallintoneuvoston kokoonpanoa monimuotoisuutta harkitaan useasta eri näkökulmasta ja yhtiön liiketoimintojen laajuus ja kehitystarpeet huomioon ottaen.

Hallituksen ja/tai hallintoneuvoston jäsenten valinnassa tavoitteena on, että jäsenten monimuotoinen osaaminen ja kokoonpano tukevat Atrian nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Rakentavasti kyseenalaistava ja haastava hallitus ja hallintoneuvosto tuovat yhtiön toimintaan lisäarvoa sekä monipuolistavat hallitus- ja hallintoneuvostotyöskentelyä. Atrian tarkoituksena on edistää mahdollisimman pätevien ja kokonaisuuden kannalta eri osa-alueilla meritoituneiden jäsenten valintaa siten, että eri sukupuolta olevilla ehdokkailla on tasapuoliset mahdollisuudet tulla valituksi hallitukseen ja/tai hallintoneuvostoon. Atrian tavoitteena on, että hallituksessa ja hallintoneuvostossa on edustettuna molempia sukupuolia ja että jos kaksi jäsenehdokasta on yhtä päteviä, vähemmistössä olevan sukupuolen edustaja asetetaan etusijalle. Edellisten lisäksi arvioidaan ehdokkaiden mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksen monimuotoisuus
Tarkoituksena on, että hallituksella on monialaista substanssiosaamista Atrian liiketoiminnan arvoketjun eri osista, laaja-alaista yritystoiminnan ja liiketoiminnan kokemusta sekä yhtiön strategian toteuttamisen edellyttämää osaamista ja ymmärrystä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Jokaisen hallituksen jäsenen ei tarvitse olla pätevöitynyt kaikissa edellä mainituissa asioissa, vaan tavoitteena olisi, että kultakin hallituksen jäseneltä löytyisi jotain osaamista joltain edellä mainituilta osa-alueilta. Hallituksen monimuotoisuutta tukee lisäksi hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä muu osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta sekä hallituksen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Edellisten lisäksi arvioidaan ehdokkaiden mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuus
Hallintoneuvoston jäsenten valinnoissa monimuotoisuus on tarkoitus huomioida hallintoneuvoston jäsenten tuntemuksessa liha-alalta sekä sen eri tuotantosuunnista. Lisäksi hallintoneuvoston monimuotoisuutta tukee se, että jäsenet edustavat asuin- tai tuotantopaikoiltaan Suomen eri maantieteellisiä alueita. Lisäksi huomioidaan hallintoneuvoston jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma ja muu hallintoneuvoston työskentelyä tukeva osaaminen.

Monimuotoisuusperiaatteiden toteutuminen

Monimuotoisuusperiaatteissa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi yhtiö on pyrkinyt ja pyrkii viestittämään tavoitteistaan aktiivisesti Atrian osakkeenomistajille. Tilikauden 2022 aikana kaksi hallituksen jäsenistä oli naisia ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallituksen jäsenistä on ollut 25 prosenttia. Vastaavasti tilikauden 2022 aikana kaksi hallintoneuvoston jäsenistä oli naisia ja muut miehiä eli vähemmän edustetun sukupuolen osuus hallintoneuvoston jäsenistä on ollut 10 %. Hallintoneuvoston naisten osuus on lisääntynyt edellisestä vuodesta. Yhtiön asettama vähimmäistavoite molempien sukupuolen edustuksen osalta on näin ollen täyttynyt. Lisäksi yhtiön asettamat muut tavoitteet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisesta edustuksesta ovat täyttyneet ottaen huomioon hallituksen jäsenten syvällinen osaaminen lihaliiketoiminnasta sekä kaupallisesta ja teollisesta toiminnasta sekä hallintoneuvoston jäsenten tuntemus liha-alasta, eri tuotantosuunnista ja edustus eri maantieteellisiltä alueilta.