Hallinnointi & johtaminen

Sijoittajat

Hallinnointi & johtaminen

Atria Oyj (Atria tai yhtiö) on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaan. Emoyhtiö Atria Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat kansainvälisen Atria-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

Vastuu Atria-konsernin hallinnosta ja toiminnasta on konsernin emoyhtiön Atria Oyj:n hallintoelimillä. Nämä ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Atrian päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, tilintarkastuslakia ja kirjanpitolakia sekä muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Atria Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Atrian hallituksen ja sen valiokunnan työjärjestyksiä. Lisäksi Atriaa velvoittavat muun muassa EU-tasoiset säädökset, Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Atria noudattaa 1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö poikkeaa noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti Hallinnointikoodin suosituksista seuraavasti (poikkeukset on perusteltu asianmukaisissa kohdissa):

  • Hallinnointikoodin suosituksesta 6 poiketen hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta Atrian yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
  • Hallinnointikoodin suosituksesta 10 poiketen vain kolme hallituksen jäsentä kahdeksasta on yhtiöstä riippumattomia.
  • Hallinnointikoodin suosituksesta 17 poiketen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä yksi jäsen kolmesta on yhtiöstä riippumaton.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.atria.com (Sijoittajat -> Hallinnointi & Johtaminen).