Uutishuone

Atria Oyj:n varsinaiset yhtiökokouksen päätökset

28.4.2016 15:00

ATRIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko 0,40 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2016 ja maksupäivä 10.5.2016.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

 

Jäsen Kausi päättyy
Juho Anttikoski 2019
Mika Asunmaa 2019
Reijo Flink 2017
Lassi-Antti Haarala 2018
Jussi Hantula 2018
Henrik Holm 2018
Hannu Hyry 2019
Veli Hyttinen 2017
Pasi Ingalsuo 2017
Jussi Joki-Erkkilä 2018
Marja-Liisa Juuse 2018
Jukka Kaikkonen 2019
Juha Kiviniemi 2017
Ari Lajunen 2018
Mika Niku 2018
Pekka Ojala 2017
Heikki Panula 2019
Ahti Ritola 2019
Risto Sairanen 2017
Timo Tuhkasaari 2017
Yhteensä 20 jäsentä

  
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin vuonna 2015. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 250 euroa per kokous, työajanmenetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 8. Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa ollut Jyrki Rantsi ja uusina jäseninä Pasi Korhonen ja Nella Ginman-Tjeder
seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Seppo Paavola, Esa Kaarto, Jukka Moisio, Kjell-Görän Paxal ja Harri Sivula. Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Seppo Paavola ja Jukka Moisio, ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajanmenetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 7.000.000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2015 hallitukselle antaman antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Ylikurssirahaston alentamien

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä kaikki siellä olevat varat 138.502.108,85 euroa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellyttää julkista kuulutusta ja rekisteröintiä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com