Uutishuone

Vaikea lihamarkkinatilanne Suomessa ja Venäjällä painoi Atria-konsernin tulosta

6.5.2014 08:00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2014

Vaikea lihamarkkinatilanne Suomessa ja Venäjällä painoi Atria-konsernin tulosta

- Konsernin liikevaihto oli 327,0 miljoonaa euroa (328,4 milj. euroa)
- Konsernin liiketulos oli -2,5 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa)
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi 11,8 miljoonaa euroa ja oli 216,9 miljoonaa euroa (205,1 milj. euroa)
- Atria Suomen liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa), joka oli 6,5 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi
- Atria Skandinavian liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa)
- Atria Venäjän liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-3,1 milj. euroa)
- Atria Baltian liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 40,6 prosenttia (31.12.2013: 42,2 %)
- Atria alensi liikevoittoennustettaan: vuoden 2014 liikevoiton arvioidaan jäävän selvästi alle edellisen vuoden operatiivisen 37,0 milj. euron liikevoiton.

 

Milj. € Q1/2014 Q1/2013   2013
Liikevaihto 327,0 328,4   1 411,0
Liikevoitto -2,5 3,2   19,7
Liikevoitto % -0,8 1,0   1,4
Voitto ennen veroja -5,7 0,7   6,9
Osakekohtainen tulos, € -0,19 -0,03   -0,15
Kertaluonteiset erät* -0,8 1,1   -17,3
         
*Kertaluonteiset erät sisältyvät raportoituihin lukuihinKatsaus 1.1. - 31.3.2014

Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 327,0 miljoonaa euroa (328,4 milj. euroa). Liikevaihto laski -1,4 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -2,5 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Liiketulos sisältää 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen haltuunottoon. Vertailujakson liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto.

Katsauskaudella toteutettiin yrityskauppa, jossa Atria osti Saarioinen Oy:n
naudan, sian ja broilerin  hankinta-, teurastus- ja leikkuuliiketoiminnot. Kauppahinta oli 29,2 miljoonaa euroa. Kauppa vahvistaa Atrian asemaa kotimaisen lihan jalostajana ja täydentää Atrian nykyistä liiketoimintaa ja tuotevalikoimaa. Pitkäaikainen yhteistyösopimus lihantoimituksista Saarioisille lisää tuotannollisen toiminnan tehokkuutta. Yrityskaupan myötä saatiin lisää kapasiteettia kasvavaan siipikarjaliiketoimintaan. Yrityskaupan kohteena olevat liiketoiminnot liitettiin Atriaan 1.2.2014 lähtien. Katsauskauden kokonaisinvestoinnit olivat 37,5 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli -23,5 miljoonaa euroa (-3,8 milj. euroa) ja nettovelka oli 325,9 miljoonaa euroa (31.12.2013: 305,9 milj. euroa).

Atria alensi liikevoittoennustettaan katsauskauden jälkeen huhtikuussa. Yhtiö arvioi vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron liikevoittoa selvästi pienempi. Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Aiemmin julkistetun liikevoittoennusteen mukaan konsernin vuoden 2014 liikevoiton ennustettiin olevan suurempi kuin edellisen vuoden operatiivinen liikevoitto 37,0 miljoonaa euroa ja liikevaihdon arvioitiin kasvavan.

Liikevoittoennusteen alentamisen syynä on vaikea lihamarkkinatilanne sekä Suomessa että Venäjällä. Sianlihan ylitarjonta ja kiristynyt kilpailu ovat laskeneet myyntihintoja sekä Suomessa että koko EU:n alueella. Tämän johdosta Atria Suomen tuloskehitys ei ole ollut ennakoidun mukaista. Venäjän EU-maille asettama sianlihan tuontikielto ja ruplan kurssin heikkeneminen ovat nostaneet liharaaka-aineen hintaa Venäjällä vuoden alusta keskimäärin noin 30 prosenttia. Atria Venäjä ei ole kireässä markkinatilanteessa onnistunut viemään nopeasti kohonneita raaka-ainekustannuksia täysimääräisesti myyntihintoihin.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 216,9 miljoonaa euroa (205,1 milj. euroa), jossa oli kasvua 11,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui lisääntyneistä myyntivolyymeista vähittäiskaupalle ja Food Service – asiakkaille sekä Saarioisilta ostettujen liiketoimien liittämisestä Atriaan helmikuun alusta lähtien. Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa), joka oli 6,5 miljoonaa euroa vertailujaksoa heikompi.
Liikevoitto sisältää 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, jotka liittyvät Saarioisilta ostettujen liiketoimintojen haltuunottoon. Vertailujakson liikevoittoon sisältyy 1,1 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto. Katsauskauden tulosta painoi kiristyneestä kilpailusta ja sianlihan ylitarjonnasta johtuva myyntihintojen lasku. Ostovoiman heikentymisen seurauksena kuluttajat ostavat aikaisempaa edullisempia tuotteita, mikä on johtanut erittäin tiukkaan hintakilpailuun kaikissa asiakkuuksissa.

Atria Skandinavian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 88,4 miljoonaa euroa (94,2 milj. euroa). Liikevaihto vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laski 2,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihtoa painoivat edullisempien private label –tuotteiden markkinaosuuden kasvu Ruotsissa ja pääsiäissesongin ajoittuminen Q2-kauteen. Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Liikevoitto parani, mikä johtui tuotannon tehostumisesta, myynnin paremmasta rakenteesta ja vakaampina pysyneistä liharaaka-aineiden hinnoista.

Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 21,3 miljoonaa euroa (27,4 milj. euroa), jossa oli laskua 22,1 prosenttia. Liikevaihto vertailukelpoisella valuuttakurssilla laski 3,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoisen liikevaihdon laskun syynä oli alkutuotannosta luopuminen viime vuoden lopulla. Liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-3,1 milj. euroa). Liiketulosta painoivat alkuvuoden aikana lähes 30 prosenttia kohonneet liharaaka-aineiden hinnat.

Atria Baltian tammi-maaliskuun liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa (7,2 milj. euroa), jossa oli kasvua 0,2 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos -0,2 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa) oli 0,2 miljoonaa euroa vertailujaksoa parempi. 

 

 

Tunnusluvut      
milj. EUR 31.3.14 31.3.13 31.12.13
       
Oma pääoma/osake, EUR 14,07 15,24 14,45
Korolliset velat 336,5 379,7 334,7
Omavaraisuusaste, % 40,6 41,5 42,2
Velkaantumisaste, % 83,9 87,4 81,3
Nettovelkaantumisaste, % 81,3 85,7 74,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 37,5 8,8 41,1
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 11,5 2,7 2,9
Henkilöstö keskimäärin 4 707 4 670 4 669Tulevaisuuden näkymät
Yhtiö arvioi koko vuoden 2014 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan edellisvuoden 37,0 miljoonan euron liikevoittoa selvästi pienempi. Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan kasvavan.

Osingonjakoehdotus
Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2013 osinkoa 0,22 euroa osakkeelle.


Julkistamismenettely
Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2014 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 6.5.2014 klo 9.30 Helsingissä Finlandia-talolla, Terassisali, sisäänkäynti M4 tai K4 ovista. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.atriagroup.com


 

Liitetiedostot