Uutishuone

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

3.5.2012 15:00

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Finlandia-talolla. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011.

Osinko 0,20 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi, että yhtiö jakaa vuodelta 2011 osinkoa 0,20 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.5.2012 ja maksupäivä15.5.2012.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.

Omien osakkeiden hankkiminen ja osakeanti

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen enintään 100 000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanoksi seuraavaa:

Jäsen                                 Toimikausi päättyy

Juho Anttikoski                        2013
Mika Asunmaa                        2013
Lassi-Antti Haarala                2015
Jussi Hantula                          2015
Juhani Herrala                        2013
Henrik Holm                            2015
Veli Hyttinen                             2014
Pasi Ingalsuo                          2014
Juha Kiviniemi                         2014
Teuvo Mutanen                        2014
Mika Niku                                  2015
Heikki Panula                          2013
Pekka Parikka                         2014
Juha Partanen                        2013
Ari Pirkola                                2013
Jari Puutio                               2015
Juho Tervonen                       2015
Tomi Toivanen                       2015
Timo Tuhkasaari                   2014

yhteensä 19 jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 250 euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 3000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1500 euroa kuukaudessa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 7. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen erovuoroiset Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto ja Harri Sivula. Atria Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2005 toimineen Martti Selin ilmoitettua, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi, valittiin hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Seppo Paavola. Myös uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kjell Göran Paxal. Hallituksen jäseninä jatkavat Timo Komulainen ja Maisa Romanainen. Hallituksen jäsenistä Timo Komulainen ja Maisa Romanainen ovat erovuorossa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Seppo Paavola vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Harri Sivula ja Kjell-Göran Paxal vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot ovat 300 euroa/kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2200 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 1700 euroa kuukaudessa.

Nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen nimitystoimikunnan perustamisesta.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottamat muutokset yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestyksen 7 §, 8 § ja 14 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:


7 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain yhdestä kolmeen henkilöä vuoroittain siten, että kunkin jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitukseen ei kuitenkaan voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä.

8 § Hallintoneuvosto
Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 18 ja enintään 21 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa aluksi arvalla ensimmäisenä vuonna kuusi, toisena kuusi, kolmantena muut jäsenet ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallintoneuvostoon ei voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on:

- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

14 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Kokouksessa on

esitettävä:
- tilinpäätös ja toimintakertomus;
- tilintarkastuskertomus;
- hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
- tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä;

valittava:
- hallituksen erovuoroiset jäsenet;
- hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet;
- tilintarkastajat ja varatilintarkastajat; sekä

käsiteltävä:
- kokouskutsussa mainitut muut asiat.ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

 

JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com