Uutishuone

JÄRJESTÄJÄ ON MERKINNYT ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANNIN LISÄOSAKKEET

8.6.2007 08:00
JÄRJESTÄJÄ ON MERKINNYT ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANNIN LISÄOSAKKEET

Atria Yhtymä Oyj ('Atria' tai 'Yhtiö') ilmoitti 31.5.2007 päätöksestään
toteuttaa osakeanti ja laskea liikkeeseen yhteensä 4.500.000 uutta A-sarjan
osaketta sekä osakeantiin liittyvästä yhteensä enintään 675.000 uuden A-sarjan
osakkeen suuruisesta lisäosakeoptiosta. 

Nordea Pankki Suomi Oyj, osakeannin järjestäjä, on käyttänyt sille osakeannin
ehtojen mukaisesti myönnetyn lisäosakeoption ja ylikysyntätilanteessa merkinnyt
kaikki lisäosakkeet osakeannin merkintähintaan 23 euroa osakkeelta.
Lisäosakeoption käyttämisen johdosta Atria laskee liikkeelle 675.000 uutta
A-sarjan osaketta. Lisäosakkeet vastaavat noin 2,4 %:n osuutta Atrian kaikista
osakkeista ja 0,6 % Atrian kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
osakeannin jälkeen. 

Atrian osakepääoma nousee nyt tehtyjen lisäosakkeiden merkintöjen johdosta
1.147.500 eurolla, joka merkitään kaupparekisteriin arviolta aikaisintaan
11.6.2007. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Atrian osakepääoma on
48.055.137,60 euroa ja jakautuu 19.063.747 A-sarjan osakkeeseen ja 9.203.981
KII-sarjan osakkeeseen. Lisäosakkeiden merkinnän jälkeen Atrian osakeannilla
hankkimien nettovarojen kokonaismäärä on noin 115 miljoonaa euroa. 

Osakeannissa merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja tuottavat muut
osakkeenomistajien oikeudet, kun niitä vastaava osakepääoman korotus on
merkitty kaupparekisteriin. 

Uusien osakkeiden odotetaan tulevan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin
Pörssissä sen jälkeen, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, eli
aikaisintaan 11.6.2007. 

ATRIA YHTYMÄ OYJ 
 
Matti Tikkakoski 
toimitusjohtaja 


Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Yhtymä Oyj, puh. 050 2582  
Talousjohtaja Erkki Roivas, Atria Yhtymä Oyj, puh. 0400 160893


JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. 

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)
mukaisesti. Atria Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole
rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act), vuoden 2005 määräyksen ('Määräys') 19 (5) artiklan (Financial Promotion)
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2)(a) - (d) artiklan
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä 'Asiaankuuluvat tahot'). Kaikki tarjottavat
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu
ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön. 

Tämä tiedote on laadittu Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, 'Esitedirektiivi').
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on
yleisön saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän
tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan
Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous
osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille
kokeneille sijoittajille.