Uutishuone

Atria Yhtymä Oyj:n osakeanti toteutetaan

10.5.2006 08:00
Atria Yhtymä Oyj:n osakeanti toteutetaan

These materials are not an offer for sale of the shares in the United States. The
shares may not be sold in the United States without registration or an exemption
from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Atria Group
plc does not intend to register any portion of the offering in the United States
or to conduct a public offering of shares in the United States.

Atria Yhtymä Oyj:n (Yhtiö) hallitus on päättänyt lopettaa merkintäsitoumusten
vastaanottamisen 9.5.2006 kello 20.00 ja toteuttaa suunnatun osakeannin
valikoiduille suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille. Osakeannissa Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 1,70 eurolla
ja enintään 1.870.000 eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään 1 ja enintään
1.100.000 uutta A-sarjan osaketta. Osakeannin tarkoituksena on investointien
rahoittaminen ja pääomarakenteen vahvistaminen kansainvälisen kasvun jatkumisen
mahdollistamiseksi.

Yhtiön hallituksen päätös osakepääoman korottamisesta perustuu 3.5.2006 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen sille myöntämään valtuutukseen ja tarjousmenettelyn
kautta institutionaalisilta sijoittajilta vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin.
Osakeannin järjestäjä tiedottaa merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille
heille suunnattavien uusien A-sarjan osakkeiden määrän arviolta 10.5.2006.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 10.5.2006 kello 9.00 ja päättyy 15.5.2006 kello
12.00. Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön hallitus on päättänyt
uusien A-sarjan osakkeiden merkintähinnaksi 19,00 euroa osakkeelta. Yhtiön
hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä, kun osakkeiden merkintähinta on
maksettu. Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeannissa sijoittajille tarjotut 1.100.000 uutta A-sarjan osaketta vastaavat
osakeannin jälkeen noin 4,96 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 1,05
prosenttia niiden tuottamista äänistä edellyttäen, että osakeanti merkitään
kokonaisuudessaan. Tarjousmenettelyssä annetut merkintäsitoumukset vastasivat
noin 2,6-kertaisesti tarjolla ollutta osakemäärää hallituksen päättämällä
merkintähinnalla.

Kaupankäynti uusilla A-sarjan osakkeilla Helsingin Pörssin päälistalla alkaa
yhdessä Yhtiön vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 17.5.2006.

Osakeannin järjestäjänä toimii OKO Corporate Finance Oy.

ATRIA YHTYMÄ OYJ
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582 tai
talousjohtaja Erkki Roivas, puh. 0400 160 893


JAKELU
OMX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into the
United States, Canada, Australia or Japan.

LIITE: OSAKEANNIN EHDOT


OSAKEANNIN EHDOT
Atria Yhtymä Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan 9.5.2006 päättänyt Yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen sille 3.5.2006 antaman valtuutuksen nojalla, että
Yhtiön osakepääomaa korotetaan vähintään 1,70 eurolla ja enintään 1.870.000
eurolla seuraavin ehdoin:

Osakkeiden merkintä

Osakeannissa tarjotaan vähintään 1 ja enintään 1.100.000 uutta Yhtiön A-sarjan
osaketta nimellisarvoltaan 1,70 euroa (Osakkeet) institutionaalisten sijoittajien
merkittäväksi (Osakeanti). Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen sellaisten erikseen määriteltyjen
institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi, jotka ovat osallistuneet 9.5.2006
järjestettyyn tarjousmenettelyyn.

Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on 19,00 euroa Osakkeelta.

Merkintäaika ja -paikka

Osakeannin merkintäaika alkaa 10.5.2006 kello 9.00 ja päättyy 15.5.2006 kello
12.00. Yhtiön hallitus voi tarvittaessa pidentää Osakkeiden merkintäaikaa. OKO
Corporate Finance Oy (Järjestäjä) toimii Osakeannin Järjestäjänä ja Opstock
Pankkiiriliike vastaanottaa merkintöjä.

Osakasoikeudet

Osakeannissa tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön A-
sarjan osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin
sen jälkeen, kun niitä vastaava osakepääoman korotus on merkitty
kaupparekisteriin. Osakkeet eivät oikeuta osinkoon, josta varsinainen yhtiökokous
on päättänyt 3.5.2006.

Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan investointien rahoittamiseksi
ja pääomarakenteen vahvistamiseksi ja täten yhtiön kansainvälisen kasvun
jatkumisen mahdollistamiseksi. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten
Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeiden maksu

Osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n mukaisesti
hyväksyttyä merkintäsitoumusta vastaavien Osakkeiden merkintähinta
kokonaisuudessaan Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Osakkeiden maksu on
suoritettava merkintäaikana.

Yli- ja alimerkintätilanteet

Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alimerkintätilanteissa.
Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös
hylätä. Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus voi päättää siitä,
kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä niitä Osakkeita, joita ei ole
näiden ehtojen mukaisesti merkitty.

Osakemerkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen varsinainen jäsen yhdessä
toimien hallituksen valtuuttamana päättävät tehtyjen osakemerkintöjen
hyväksymisestä.

Muut seikat

Osakeyhtiölain mukaiset asiakirjat ovat Osakkeiden merkitsijöiden nähtävinä
Yhtiön konttorissa Seinäjoella. Yhtiö lähettää Osakkeiden merkitsijälle pyynnöstä
jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista.

Osakkeiden listaaminen

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi
pörssiosakkeiden lisäeränä Helsingin Pörssin päälistalla. Kaupankäynnin
Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä Yhtiön
vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 17.5.2006. Osakkeiden
kaupankäyntitunnus on ATRAV.

Yhtiön osakkeiden määrä

Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia oli 21.092.728. Yhtiön
osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 22.192.728,
mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään.

Sovellettava laki

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.