Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 31.3.2005

28.4.2005 10:00

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2005

Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 6,3 milj. EUR (5,8 milj. EUR).
Konsernin voitto ennen veroja oli 5,8 milj. EUR (4,6 milj. EUR). Liikevaihto
oli 221,7 milj. EUR (185,6 milj. EUR), tulos/osake 0,20 EUR (0,15 EUR) ja oma
pääoma/osake 12,71 EUR (10,60 EUR).


KONSERNITASE

Vastaavaa
milj. EUR            31.3.05     31.3.04    31.12.04

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet       21,0      13,8      13,8
Liikearvo              34,5      34,5      34,6
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet         276,4      259,0      267,4

Laskennalliset verosaamiset etuuspohjaisista
eläkevelvoitteista          0,1       2,5       0,1
Lainasaamiset ja
muut saamiset            4,5       0,6       4,2
Sijoitukset             7,3       7,2       6,3

Yhteensä              343,8      317,6      326,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus           54,4      48,0      48,0
Myyntisaamiset ja
muut saamiset           127,2      86,2      131,6
Rahat ja
pankkisaamiset           10,7       9,1      12,6

Yhteensä              192,3      143,3      192,2

Vastaavaa yhteensä         536,1      460,9      518,6


Vastattavaa
milj. EUR            31.3.05     31.3.04    31.12.04

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma         248,7      222,1      244,3
Vähemmistöosuudet          19,5       1,5      19,6

Oma pääoma yhteensä        268,2      223,6      263,9

Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat          84,5      85,3      83,2
Laskennalliset
verovelat              18,5      15,4      21,4
Eläkevelvoitteet           0,4       8,7       0,4

Yhteensä              103,4      109,4      105,0

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat          62,3      41,8      32,8
Ostovelat
ja muut velat           102,2      86,1      116,9

Yhteensä              164,5      127,9      149,7

Vieras pääoma yhteensä       267,9      237,3      254,7
                                        
Vastattavaa yhteensä        536,1      460,9      518,6


KONSERNITULOSLASKELMA


milj. EUR             1-3/05   %  1-3/04   %  1-12/04   %

Liikevaihto            221,7      185,6      833,7

Kulut pl. etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus        -207,4     -172,3     -764,6
Etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus                 -0,1       8,1
Poistot               -8,0      -7,4      -27,9

Liikevoitto             6,3   2,8   5,8   3,1  49,3   5,9

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista              0,3       0,1       0,5
Rahoitustuotot
ja -kulut              -0,8      -1,3      -5,2

Voitto ennen veroja         5,8   2,6   4,6   2,5  44,6   5,3

Verot                -1,6      -1,4      -8,5

Laskennalliset verot etuuspohjaisten eläkkeiden
jaksotuksesta                            -2,4
Vähemmistöosuus                           -0,3

Tilikauden voitto          4,2   1,9   3,2   1,7  33,4   4,0

Laimentamaton
tulos/osake, €           0,20      0,15      1,58

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €           0,20      0,15      1,58


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
             Osake- Yli-  Muunto- Kerty- Yht.
             pääoma kurssi- erora- neet
                 rahas- hasto  voitto-
                 to       varat

Oma pääoma 1.1.2004     35,8  104,5      79,2  219,5   1,6  221,1

Oman pääoman
muutokset 1.1. - 31.12.2004

Muuntoerot                  0,5       0,5       0,5
Vähemmistöosuuden lisäys                      17,6  17,6
Tilikauden voitto                  33,4  33,4   0,3  33,7
Osingonjako                     -9,0  -9,0      -9,0

Oma pääoma 31.12.2004    35,8  104,5   0,5  103,6  244,4  19,5  263,9

Oma pääoma 1.1.2005     35,8  104,5   0,5  103,6  244,4  19,5  263,9

Oman pääoman
muutokset 1.1. - 31.3.2005

Muuntoerot                  0,1       0,1       0,1
Tilikauden voitto                  4,2   4,2       4,2
Osingonjako

Oma pääoma 31.3.2005    35,8  104,5   0,6  107,8  248,7  19,5  268,2


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


milj. EUR             1-3/05     1-3/04     1-12/04

Liiketoiminnan
rahavirta              -2,1      10,8      72,1
Rahoituserät ja verot        -1,3       0,2      -13,2

Liiketoiminnan
rahavirta              -3,4      11,0      58,9

Investoinnit
Aineelliset ja
aineettomat hyödykkeet       -23,0      -8,1      -33,9
Sijoitukset             -2,5       0,1       0,5

Investointien
rahavirta             -25,5      -8,0      -33,4

Lainojen nostot           32,9      16,3      12,8
Lainojen maksut           -6,0      -20,1      -28,5
Osinkojen maksut                          -9,0

Rahoituksen rahavirta        26,9      -3,8      -24,7

Rahavarojen muutos         -2,0      -0,8       0,8


TUNNUSLUVUT


milj. EUR             1-3/05     1-3/04     1-12/04

Laimentamaton
tulos/osake, €           0,20      0,15      1,58

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €           0,20      0,15      1,58
Oma pääoma/osake, €        12,71      10,60      12,51
Korolliset velat          146,9      127,1      116,0
Omavaraisuusaste, %         50,1      48,6      50,9
Bruttoinvestoinnit         23,0       7,8      37,3
Bruttoinvestoinnit
liikevaihdosta, %          10,4       4,2       4,5
Henkilöstö keskimäärin       4 090      3 435      3 638


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET
milj. EUR             1-3/05   %  1-3/04   %  1-12/04   %
Liikevaihto
Suomi               144,7  65,3  119,4  64,3  525,8  63,1
Ruotsi               74,0  33,4  66,8  36,0  310,2  37,2
Muut ja eliminoinnit         3,0   1,4  -0,6  -0,3  -2,3  -0,3
Yhteensä              221,7  100,0  185,6  100,0  833,7  100,0

Liikevoitto
Suomi                5,8  92,1   4,3  74,1  37,7  76,5
Ruotsi                0,7  11,1   1,6  27,6  12,1  24,5
Muut ja eliminoinnit        -0,2  -3,2  -0,1  -1,7  -0,5  -1,0
Yhteensä               6,3  100,0   5,8  100,0  49,3  100,0

Investoinnit
Suomi                22,0  95,7   5,4  69,2  28,8  77,2
Ruotsi                0,7   3,0   1,5  19,2   6,9  18,5
Muut                 0,3   1,3   0,9  11,5   1,6   4,3
Yhteensä              23,0  100,0   7,8  100,0  37,3  100,0

milj. EUR            31.3.05   %  31.3.04   % 31.12.04   %
Varat
Suomi               452,8  84,5  384,8  83,5  433,7  83,6
Ruotsi               128,9  24,0  129,5  28,1  137,7  26,6
Muut ja eliminoinnit        -45,6  -8,5  -53,4  -11,6  -52,8  -10,2
Yhteensä              536,1  100,0  460,9  100,0  518,6  100,0

Velat
Suomi               194,7  72,7  168,7  71,1  180,2  70,7
Ruotsi               65,2  24,3  70,6  29,8  73,7  28,9
Muut ja eliminoinnit         8,0   3,0  -2,0  -0,8   0,8   0,3
Yhteensä              267,9  100,0  237,3  100,0  254,7  100,0


LIIKETOIMINNALLISET
milj. EUR             1-3/05   %  1-3/04   %  1-12/04   %
Liikevaihto
Lihateollisuus           173,7  78,3  163,7  88,2  710,8  85,3
Tukkukauppa             55,0  24,8  25,1  13,5  136,3  16,3
Eliminoinnit            -7,0  -3,2  -3,2  -1,7  -13,4  -1,6
Yhteensä              221,7  100,0  185,6  100,0  833,7  100,0


VASTUUT


milj. EUR            31.3.05     31.3.04    31.12.04
                                        
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat
rahoituslaitoksilta         76,5      73,5      66,2
Eläkelainat             6,1       5,5       6,0
Yhteensä              82,6      79,0      72,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset       77,5      75,4      74,3
Yrityskiinnitykset         43,7      38,0      43,0
Muut vakuudet            40,6      37,6      41,3
Yhteensä              161,8      151,0      158,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät
limiitit              85,5      75,2      79,4

Takaukset              3,1       1,3       1,9ATRIALLA VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU


Lihatoimialan suurin yritys Suomessa, Atria Yhtymä Oyj, kasvattaa voimakkaasti
liikevaihtoaan ja tulee säilyttämään alansa johtoaseman myös kuluvana vuonna.
Liikevaihtoa on kasvattamassa orgaanisen kasvun lisäksi tammikuussa ostettu
virolainen AS Valga Lihatööstus ja hankintayhtiö A-Tuottajat Oy:n liittyminen
konsernin liikevaihtoon.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihtoa muodostui 221,7 miljoonaa
euroa (185,6 milj. euroa), jossa on kasvua 19,5 prosenttia. Liikevoitto oli 6,3
miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa), jossa kasvua 8,6 prosenttia. Tulos ennen
veroja oli 5,8 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa), kasvua 26,1 prosenttia.

Alkuvuodesta tapahtui Suomessa tuotannon vähennystä sekä sian että naudan lihan
osalta. Atrialla supistuma oli koko maata vähäisempi ja lihankäsittelymäärä
siipikarja mukaan lukien laski 1,1 prosenttia. Sekä sian- että naudanlihan
tuottajahinnat ovat viime vuoden vastaavaa aikaa merkittävästi korkeampia,
mutta samoin myös lihan markkinatilanne koko Euroopassa on parantunut. Atria-
konsernissa tämä merkitsi kaikkien yksiköiden jalostetuotannon kannattavuuden
laskua. Kuitenkin kokonaismarkkinatilanne liha mukaan lukien kehittyi Atrialla
niin myönteisesti, että se mahdollisti koko konsernin tulosparannuksen.


Atria-konserni, kotimaan markkinajohtaja

Vähittäiskauppamyynti kotimaassa kasvoi 8,0 prosenttia ja yhtiö säilytti
asemansa markkinajohtajana myös kotimaan vähittäiskauppamarkkinoilla. Atria
menestyi erityisesti liha-, lihavalmiste- ja leivänpäällystuoteryhmissä.
Kilpailijoiden markkinoille tuoma brasilialainen broileri, jota myydään
tuoreena, toi kovan hintapaineen kotimaiselle Atrian broilerille. Kuitenkin
tehostus- ja markkinointitoimenpitein kyettiin säilyttämään kannattavuus
edellisen vuoden tasolla.

Forssassa toimiva Liha ja Säilyke Oy kykeni säilyttämään asemansa
valmisruokamarkkinoilla, mutta raaka-ainehintojen nousu heikensi sen tulosta.
Liha ja Säilykkeen liikevaihto pysytteli edellisen vuoden tasolla. Helmikuussa
Forssassa otettiin käyttöön uusi 6 miljoonaa euroa maksanut logistiikkakeskus.
Liha ja Säilyke Oy:n uuden logistiikkakeskuksen asiakaspalvelun ja
lähetystoiminnan tavoitteena on tarjota joustava palvelu asiakastarpeiden
muutoksiin.


Lithells-konserni, vahva markkinakakkonen Ruotsissa

Ruotsissa toimivan Lithells-konsernin liikevaihdoksi muodostui ensimmäisellä
vuosineljänneksellä 74,0 miljoonaa euroa (66,8 milj. euroa), jossa kasvua 10,4
prosenttia. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Lithells-
konsernin lihavalmisteita valmistava yhtiö, Atria Lithells AB, kärsi
voimakkaasta raaka-ainehintojen noususta, kun vastaavaa myyntihintojen
korotusta ei kyetty toteuttamaan. Kuitenkin kustannustehokkuus ja tuottavuus
paranivat oleellisesti katsauskauden aikana. Pikaruokatoimintaa harjoittava
Atria Concept AB Sibylla-ketjuineen ja lähitukkukauppaa harjoittava Svensk
Snabbmat för Storkök AB kykenivät jatkamaan myönteistä tulosmuodostusta.


Atria etenee Itämeren alueella

Liettuassa toimivassa UAB Vilniaus Mesassa ja tammikuussa ostetussa
virolaisessa AS Valga Lihatööstuksessa on menossa toimintojen sopeuttaminen
Atria-konsernin toimintojen mukaiseksi. Vilniaus Mesan organisaatiota ja
markkinointia on kehitetty alkuvuoden aikana voimakkaasti vastaamaan Atrian
toimintaperiaatteita. Kummankaan yhtiön tuloksella ei ole merkittävää
vaikutusta vielä koko konsernin tulokseen. Pitemmällä tähtäyksellä Atrian
tavoitteena on edelleen vahvistaa merkittävästi konsernin toimintaa Baltian
maissa.

Atrialla on tavoite aloittaa tuotannollinen toiminta läntisessä osassa Venäjää.
Perusteellisten selvitysten mahdollisista tuloksista kerrotaan todennäköisesti
vielä ennen keskikesää. Venäjän uskotaan antavan pitkällä tähtäyksellä hyvät
mahdollisuudet koko konsernin liiketoimintojen kehittämiselle.


Investoinnit

Atrialla on menossa parhaillaan useita investointeja Nurmon yksikössä. Uusi yli
20 miljoonaa euroa maksava huippunykyaikainen sianteurastuslinja on otettu jo
asteittain käyttöön, mutta se valmistuu lopullisesti ensi vuoden
alkupuoliskolla. Yhtiöllä on parhaillaan menossa yt-neuvottelut Kuopion
sikateurastuksen lopettamisesta. Myös Nurmon lihavalmistetehtaalla on
meneillään joidenkin tuotelinjojen laajennustyöt. Kokonaisuudessaan Nurmon
yksikössä Atria Yhtymä Oyj:llä on käytössä lähes 130 000 neliömetriä
nykyaikaista tuotantotilaa. Nurmon yksikössä työskentelee noin 1 600 henkeä.
Koko konsernin henkilömäärä on noin 4 100 henkilöä.


Tulevaisuuden näkymät

Atria uskoo koko vuoden liiketoimintojen kehittyvän alkuvuoden kaltaisesti.
Voimakkain myynnin ja tuloksen kehitys tapahtuu toisella ja kolmannella
vuosineljänneksellä, sillä koko konsernille kesän myynti on ratkaisevan tärkeä
tuloksen muodostuksen kannalta. Ruotsissa Lithells AB:n tuloksen uskotaan
jossain määrin heikkenevän tämän vuoden osalta. Konsernin tulosennustetta koko
vuodelta on kuitenkin tässä vaiheessa vaikea tehdä Euroopassa tapahtuvien
markkinamuutosten vaikuttaessa yhtiön markkinatilanteeseen. Tällä hetkellä
erityisesti sian markkinatilanne on Euroopassa heikkenemässä, mutta on
ennenaikaista arvioida, kuinka pysyviä nämä markkinamuutokset ovat. Suoranaista
hintaromahdusta ei kuitenkaan ole näköpiirissä.


IAS/IFRS - vuoden 2005 lukujen vertailukelpoisuus vuoteen 2004

Atria-konserni raportoi vuoden 2005 toteutuneet luvut ja niiden vertailutiedot
IAS/IFRS-standardien mukaisesti. Vuoden 2004 IFRS-vertailutiedot ja suomalaisen
raportoinnin erot on julkistettu 19.4.2005 ja ovat saatavilla kotisivuiltamme
(www.atria.fi).

Työkyvyttömyyseläkkeestä tuli tehdä 1.1.2004 varaus. Konsernirakenteemme ja TEL-
lainsäädännön muutosten vuoksi vuoden 2004 tulokseen tuloutuu 1.1.2004 tehtyä
varausta seuraavasti Q1/2004: -0,1 miljoonaa euroa; Q2/2004: 2,3 miljoonaa
euroa; Q3/2004: 0,3 milj. euroa; Q4/2004: 3,2 miljoonaa euroa. Tuloutumisen
jälkeen ko. varaus on enää 0,3 miljoonaa euroa. Vuosien 2004 ja 2005 lukujen
vertailussa tulee huomioida tämän varauksen purkautumisen satunnaisluonne. Tämä
varauksen tuloutuminen on esitetty osavuosikatsauksissamme omilla riveillään.
Muilta osin luvut ovat sisällöltään vertailukelpoisia eikä niissä ole
satunnaisia tekijöitä mukana.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi.Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavissa Internet-sivuiltamme
www.atria.fi.