Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.9.2005

26.10.2005 08:00
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2005

Atria Yhtymä Oyj:n liikevaihto oli syyskuun loppuun mennessä 717,0 miljoonaa
euroa (613,5 milj. euroa), missä on lisäystä 16,9 prosenttia. Konsernin tulos
ennen veroja oli syyskuun loppuun mennessä 28,9 miljoonaa euroa (31,7 milj.
euroa). Viime vuoden vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos oli kuitenkin 28,0
miljoonaa euroa, sillä viime vuoden IFRS tulos sisälsi TEL:n tuloutuksia 3,7
(nyt 0,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnallisen tuloksen tulosparannus oli 0,8
miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen tulos oli 13,7 miljoonaa euroa (13,7
milj. euroa). Vastaava liiketoiminnallinen tulos viime vuonna ilman IFRS:n
TEL:n tuloutusta oli 13,0 (nyt 13,6) miljoonaa euroa, mistä tulosparannusta oli
0,6 miljoonaa euroa (4,6 %).


KONSERNITASE

Vastaavaa
milj. EUR                30.9.05     30.9.04    31.12.04

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet           21,5      13,1      13,8
Liikearvo                  36,5      34,6      34,6
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet             302,6      264,0      267,4

Laskennalliset verosaamiset etuuspohjaisista
eläkevelvoitteista              0,1       1,3       0,1
Lainasaamiset ja
muut saamiset                4,9       0,6       4,2
Sijoitukset                 6,3       7,3       6,3

Yhteensä                  371,9      320,9      326,4

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus               55,6      43,0      48,0
Myyntisaamiset ja
muut saamiset               141,2      98,5      131,6
Rahat ja
pankkisaamiset               23,6      16,5      12,6

Yhteensä                  220,4      158,0      192,2

Vastaavaa yhteensä             592,3      478,9      518,6


Vastattavaa
milj. EUR                30.9.05     30.9.04    31.12.04

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluva oma pääoma             249,4      233,9      244,3
Vähemmistöosuudet              20,0       1,8      19,6

Oma pääoma yhteensä            269,4      235,7      263,9

Pitkäaikainen vieras pääoma
Korolliset velat              82,1      82,5      83,2
Laskennalliset
verovelat                  21,0      14,3      21,4
Eläkevelvoitteet               0,4       4,9       0,4

Yhteensä                  103,5      101,7      105,0

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korolliset velat              109,0      45,1      32,8
Ostovelat
ja muut velat               110,4      96,4      116,9

Yhteensä                  219,4      141,5      149,7

Vieras pääoma yhteensä           322,9      243,2      254,7

Vastattavaa yhteensä            592,3      478,9      518,6


KONSERNITULOSLASKELMA


milj. EUR                 7-9/05 7-9/04 1-9/05 1-9/04 1-12/04

Liikevaihto                248,2  215,8  717,0  613,5  833,7
Kulut pl. etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus            -226,4 -194,4 -663,3 -560,1 -764,6
Etuuspohjaisten
eläkkeiden jaksotus             0,1   0,7   0,1   3,7   8,1
Poistot                   -8,0  -7,2  -24,0  -22,1  -27,9

Liikevoitto                 13,9  14,9  29,8  35,0  49,3
* liikevaihdosta %              5,6   6,9   4,2   5,7   5,9

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                      0,1   0,8   0,4   0,5
Rahoitustuotot
ja -kulut                  -0,2  -1,3  -1,7  -3,7  -5,2

Voitto ennen veroja             13,7  13,7  28,9  31,7  44,6
* liikevaihdosta %              5,5   6,3   4,0   5,2   5,3

Verot                    -3,8  -3,6  -7,9  -7,1  -8,5
Laskennalliset verot etuuspohjaisten eläkkeiden
jaksotuksesta                    -0,4      -1,2  -2,4

Tilikauden voitto              9,9   9,7  21,0  23,4  33,7
* liikevaihdosta %              4,0   4,5   2,9   3,8   4,0

Tilikauden voiton jakaantuminen:
Emoyhtiön omistajille                    20,3  23,1  33,4
Vähemmistölle:                        0,7   0,3   0,3
Yhteensä                          21,0  23,4  33,7

Laimentamaton
tulos/osake, €                       0,96  1,10  1,58

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €                       0,96  1,10  1,58


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. EUR        Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma
                                 mistön pääoma
                                 osuus  yht.
             Osake- Yli-  Muunto- Kerty- Yht.
             pääoma kurssi- erora- neet
                 rahas- hasto  voitto-
                 to       varat

Oma pääoma 1.1.2004     35,8  104,4      79,3  219,5   1,6  221,1

Oman pääoman
muutokset 1.1. - 31.12.2004

Muuntoerot                  0,5       0,5       0,5
Vähemmistöosuuden lisäys                      17,6  17,6
Tilikauden voitto                  33,4  33,4   0,3  33,7
Osingonjako                     -9,0  -9,0      -9,0

Oma pääoma 31.12.2004    35,8  104,4   0,5  103,7  244,4  19,5  263,9

Oma pääoma 1.1.2005     35,8  104,4   0,5  103,7  244,4  19,5  263,9

Oman pääoman
muutokset 1.1. - 30.9.2005

Muuntoerot                 -2,7      -2,7      -2,7
Tilikauden voitto                  20,3  20,3   0,7  21,0
Osingonjako                    -12,6  -12,6      -12,6

Oma pääoma 30.9.2005    35,8  104,4  -2,2  111,4  249,4  20,0  269,4


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


milj. EUR                 1-9/05     1-9/04     1-12/04

Liiketoiminnan
rahavirta                  26,6      56,3      72,1
Rahoituserät ja verot            -6,3      -9,8      -13,2

Liiketoiminnan
rahavirta                  20,3      46,5      58,9

Investoinnit
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet                 -65,4      -24,1      -33,9
Sijoitukset                 -2,7      -0,7       0,5

Investointien
rahavirta                 -68,1      -24,8      -33,4

Lainojen nostot               86,4      14,3      12,8
Lainojen maksut              -15,0      -20,4      -28,5
Osinkojen maksut              -12,6      -9,0      -9,0

Rahoituksen rahavirta            58,8      -15,1      -24,7

Rahavarojen muutos             11,0       6,6       0,8


TUNNUSLUVUT


milj. EUR                 1-9/05     1-9/04     1-12/04

Laimentamaton
tulos/osake, €               0,96      1,10      1,58

Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos/osake, €               0,96      1,10      1,58
Oma pääoma/osake, €            12,77      11,17      12,51
Korolliset velat              191,1      127,6      116,0
Omavaraisuusaste, %             45,5      49,3      50,9
Bruttoinvestoinnit
pysyviin vastaaviin             68,1      26,0      37,3
Bruttoinvestoinnit
liikevaihdosta, %              9,5       4,2       4,5
Henkilöstö keskimäärin           4 238      3 621      3 638


SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT

MAANTIETEELLISET
milj. EUR             7-9/05 7-9/04 1-9/05 1-9/04 1-12/04   %
Liikevaihto
Suomi               162,1  133,0  468,6  386,3  525,8  63,1
Ruotsi               82,9  83,6  237,8  229,4  310,2  37,2
Muut ja eliminoinnit         3,2  -0,8  10,6  -2,2  -2,3  -0,3
Yhteensä              248,2  215,8  717,0  613,5  833,7  100,0

Liikevoitto
Suomi                11,2  11,2  25,1  27,0  37,7  76,5
Ruotsi                2,6   4,2   5,4   9,0  12,1  24,5
Muut ja eliminoinnit         0,1  -0,5  -0,7  -1,0  -0,5  -1,0
Yhteensä              13,9  14,9  29,8  35,0  49,3  100,0

Investoinnit
Suomi                23,7   6,9  62,7  20,1  28,8  77,2
Ruotsi                1,0   0,9   2,9   4,0   6,9  18,5
Muut                 1,1   1,2   2,5   1,9   1,6   4,3
Yhteensä              25,8   9,0  68,1  26,0  37,3  100,0

milj. EUR            30.9.05   %  30.9.04   % 31.12.04   %
Varat
Suomi               504,6  85,2  391,2  81,7  433,7  83,6
Ruotsi               132,4  22,4  141,2  29,5  137,7  26,6
Muut ja eliminoinnit        -44,7  -7,5  -53,5  -11,2  -52,8  -10,2
Yhteensä              592,3  100,0  478,9  100,0  518,6  100,0

Velat
Suomi               245,0  75,9  167,5  68,9  180,2  70,7
Ruotsi               66,8  20,7  76,5  31,5  73,7  28,9
Muut ja eliminoinnit        11,1   3,4  -0,8  -0,3   0,8   0,3
Yhteensä              322,9  100,0  243,2  100,0  254,7  100,0


LIIKETOIMINNALLISET
milj. EUR             1-9/05   %  1-9/04   %  1-12/04   %
Liikevaihto
Lihateollisuus           555,3  77,4  527,1  85,9  710,8  85,3
Tukkukauppa            184,9  25,8  96,7  15,8  136,3  16,3
Eliminoinnit            -23,2  -3,2  -10,3  -1,7  -13,4  -1,6
Yhteensä              717,0  100,0  613,5  100,0  833,7  100,0


VASTUUT


milj. EUR                30.9.05     30.9.04    31.12.04
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä tai muita vakuuksia

Lainat
rahoituslaitoksilta             88,3      71,4      66,2
Eläkelainat                 6,1       6,0       6,0
Yhteensä                  94,4      77,4      72,2

Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja
muut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset           77,3      75,6      74,3
Yrityskiinnitykset             43,4      37,9      43,0
Muut vakuudet                45,5      39,6      41,3
Yhteensä                  166,2      153,1      158,6

Taseeseen sisältymättömät vastuu-
sitoumukset

Käyttämättömät
limiitit                  81,4      73,5      79,4

Takaukset                  3,1       1,3       1,9

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Vuoden 2004 IFRS-vertailutiedot ja suomalaisen raportoinnin erot on julkaistu
19.4.2005 (IRFS 1.45) ja ovat saatavilla kotisivuillamme www.atria.fi.ATRIA JATKAA VAHVAA KASVUA, NYT MYÖS VENÄJÄ TULEE MUKAAN


Atria Yhtymä Oyj:n liikevaihto oli syyskuun loppuun mennessä 717,0 miljoonaa
euroa (613,5 milj. euroa), missä on lisäystä 16,9 prosenttia. Konsernin tulos
ennen veroja oli syyskuun loppuun mennessä 28,9 miljoonaa euroa (31,7 milj.
euroa). Viime vuoden vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos oli kuitenkin 28,0
miljoonaa euroa, sillä viime vuoden IFRS tulos sisälsi TEL:n tuloutuksia 3,7
(nyt 0,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnallisen tuloksen tulosparannus oli 0,8
miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen tulos oli 13,7 miljoonaa euroa (13,7
milj. euroa). Vastaava liiketoiminnallinen tulos viime vuonna ilman IFRS:n
TEL:n tuloutusta oli 13,0 (nyt 13,6) miljoonaa euroa, mistä tulosparannusta oli
0,6 miljoonaa euroa (4,6 %).

Onnistuminen niin koko vuoden kuin kesän kotimaan myynnissä on tällä
tilikaudella edesauttanut koko Atria-konsernin myönteistä tuloskehitystä.


Liiketoiminnot Suomessa

Atria-konsernin kotimaan liiketoiminnoista vastaavat tytäryhtiöt Atria Oy ja
Liha ja Säilyke Oy. Atria Oy:n toiminta jatkoi myönteistä kehitystään
kesäsesongin jälkeenkin. Atrian toimittajaosuus kasvoi kesäkaudella kaksi
kertaa nopeammin kuin kokonaismarkkinat. Erityisesti kuluttajapakatun lihan
myynti oli onnistunut. Myös siipikarjatuotteiden markkinaosuus kasvoi kesän
aikana merkittävästi. Atrian kesän uutuustuotteet olivat erittäin onnistuneita.
Atria Oy:n kotimaan vähittäiskaupan myynti on kasvanut tämän vuoden aikana
lähes yhdeksän prosenttia.

Merkittäväksi tekijäksi asiakastyytyväisyydessä ja myynnin kehityksessä on
muodostunut tilaus-toimitus -prosessin hyvä toimivuus. Toimituskyky- ja
toimitusvarmuusluvut pysyivät koko kesäsesongin yli 99 prosentissa, mikä oli
ratkaisevaa kesän myynnin onnistumisessa ja asiakastyytyväisyydessä.

Atrian lihankäsittelymäärät Suomessa kasvoivat koko maan lihantuotantoa
enemmän. Sianlihassa kasvua oli 4,5 %. Siipikarjassa tuotannon määrä oli
edellisen vuoden tasolla. Atrian naudanlihan käsittelymäärä laski 4,5 %.

Suomessa naudanlihan tuotanto on laskenut 9 % ja sianlihan tuotanto on kasvanut
2 %. Broilerin tuotanto ja kulutus ovat hieman edellisvuotta suuremmat.(Lähde:
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1-9/2005)

Naudan lihan, lähinnä fileiden, riittävyysongelmat kotimaan markkinoilla
rajoittavat myynnin kasvua. Atria laajentaakin Lithells-tuotevalikoimaansa ja
tarjoaa suurkeittiöasiakkailleen rajoitetusti vaihtoehtoehtona myös ulkomaisia
naudanlihaosia. Kuitenkin kaikki Atria-tuotteet valmistetaan aina yksinomaan
kotimaisesta liharaaka-aineesta.

Liha ja Säilyke Oy:n toiminta jatkuu edelleen myönteisenä erityisesti Forssan
salaatti- ja leikkeleryhmissä. Uusi logistiikkakeskus otettiin käyttöön
alkuvuodesta ja on osaltaan ollut vaikuttamassa myönteiseen kehitykseen.


Ruotsi

Ruotsissa toimivan Lithells AB:n liikevaihto oli 237,8 milj. euroa (229,4 milj.
euroa), jossa oli kasvua 3,7 prosenttia. Lithells AB:n toiminta jakautuu
lihavalmisteita ja valmisruokaa valmistavaan Atria Lithells AB:hin,
pikaruokaliiketoimintaa harjoittavaan Atria Concept AB:hin ja lähitukkukauppaan
erikoistuneeseen Svensk Snabbmat AB:hin. Atria Lithells AB:n tulos muodostui
viime vuotta heikommaksi johtuen raaka-aineen hinnan voimakkaasta noususta ja
myyntihintojen jälkeenjäämisestä. Sitä vastoin sekä Atria Concept AB:n että
Svensk Snabbmat AB:n tulokset ovat kehittyneet myönteisesti. Koko konsernin
tulos laskee jonkin verran viime vuodesta mutta muodostunee silti
kokonaisuudessaan tyydyttäväksi.

Atria Lithells AB:n Sköllerstan tehdas on Ruotsin suurin lihavalmistetehdas ja
yhtiöllä on 25 prosentin markkinaosuus makkaroiden valmistuksesta Ruotsissa.
Vähittäiskaupassa ja suurtaloustuotteissa tavaramerkkinä on Lithells. Atria
Concept AB:lla on noin 1700 Sibylla Inside -pistettä Ruotsissa, Suomessa,
Puolassa ja Baltiassa sekä noin 200 franchising-periaatteella toimivaa Sibylla-
katukeittiöyksikköä Ruotsissa. Sen lisäksi Atria Concept AB:lla on noin 150
Fyrkanten- ja Grillköket-katukeittiöyksikköä.

Svensk Snabbmat AB on markkinajohtaja pikaruokamarkkinoilla tukkukaupassa. Koko
Atrian omistuksen ajan vuodesta 1998 lähtien sekä liikevaihto että tulos ovat
kasvaneet tasaisesti. Vaikka toiminta ei kuulu ydinliiketoimintoihin, toiminnan
varsin hyvä tuotto on tehnyt omistajan haluttomaksi luopua tästä kasvavasta ja
kannattavasta liiketoiminnasta.


Baltia

Atrian Baltian tuotantolaitokset sijaitsevat Liettuassa ja Virossa.

Vuonna 2003 hankittu liettualainen tytäryhtiö UAB Vilniaus Mesa on jatkanut
toimintojensa kehittämistä. Vilniaus Mesan vuotuinen liikevaihto jää alle 10
miljoonan euron. Tavoitteena on yrityksen avulla oppia tuntemaan Baltian alueen
suurimmat markkinat ja vahvistaa asemaa myöhemmin mahdollisilla yritysostoilla.

Virolainen AS Valga Lihatööstus liitettiin Atria-konserniin tammikuussa 2005.
Valga Lihatööstusin päätuotteita ovat erilaiset lihavalmisteet.
Leivänpäällystuotteissa yritys on Virossa markkinajohtaja ja tätä asemaa
pyritään edelleen vahvistamaan. Valga Lihatööstusilla on itsellä melko voimakas
naudan- ja sianlihatuotanto, jota vahvistetaan edelleen raaka-ainesaannin
turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Kokonaisuudessaan Baltian yhtiöillä on vain vähäinen vaikutus Atria-konsernin
tämän vuoden tulokseen.


Venäjä

Atria teki kesäkuun lopulla päätöksen ostaa Pietarin alueella toimiva PIT
Produkt. PIT Produkt on Pietarin alueen toiseksi suurin lihanjalostaja.
Yhtiöllä on käynnissä investointiohjelma tuotantokapasiteetin laajentamiseksi
sekä logistiikkakeskuksen rakentamiseksi. Kauppa vaatii vielä voimaantullakseen
joitakin paikallisia rekisteröintejä. Nämä prosessit Venäjällä vievät aikaa.
Lopullisen closingin odotetaan tapahtuvan viimeistään marraskuun loppuun
mennessä.

PIT Produktilla on meneillään Pietarin alueelle erittäin vahva kasvu. Kyky
toimia yhteistyökumppanina nopeasti lisääntyvien suurmarkettien kanssa ja
tavaramerkiltään tunnetut tuotteet lisäävät PIT Produktin tuotteiden myyntiä
vauhdilla, johon yrityksen on kapasiteetin kasvattamisen myötä vaikea vastata.
Atria onkin yhdessä PIT Produktin kanssa aloittamassa välittömästi uuden
tehtaan suunnittelun. Tässä on tavoitteena moninkertaistaa yrityksen
tämänhetkinen valmistuskapasiteetti. Tonttivaraus tähän on olemassa. Ensi
vuonna yrityksen myyntitavoite on 100 miljoonaa dollaria.


Investoinnit

Atria Oy:n runsaan 20 miljoonan euron sikateurastamon laajennus Nurmossa
valmistuu keväällä 2006. Tällöin sikateurastuksen kapasiteetti nousee vajaasta
300 siasta 600 sikaan tunnissa. Kuopion sikateurastuksen lopettamisen myötä
uusi automatisoitu linja tuo merkittävät kustannussäästöt ja laadulliset
parannukset. Uuden logistiikkakeskuksen rakennustyöt aloitettiin kesällä.
Investoinnin suuruus on 37 miljoonaa euroa ja logistiikkakeskus on valmis
käyttöönotettavaksi syyskuussa 2007. Lihavalmistetehtaan 10 miljoonan euron
investointi otetaan käyttöön marraskuussa. Tähän investointiin kuuluu uusi
automaattinen kuorettoman nakin valmistuslinja.


Loppuvuoden näkymät

Atria odottaa myös loppuvuodelle myynnin voimakasta kasvua. Kotimaan osalta
tuloksen odotetaan edelleen jatkavan alkuvuoden tavoin myönteistä kehitystä.
Muissa liiketoiminnoissa ei odoteta muutosta alkuvuoteen nähden. Aikaisemman
olettamuksen mukaan koko konsernin tulos jää viime vuotta alhaisemmaksi, mutta
muodostuu alkuvuonna tehtyä arviota paremmaksi.


ATRIA YHTYMÄ OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtajaJAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Osavuosikatsaus postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme
www.atria.fi.