Tiedotteet

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011

27.10.2011 13:53

Seinäjoki, Suomi, 2011-10-27 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Atria Oyj Pörssitiedote 27.10.2011 klo 8.00


ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2011

Atria-konsernin tuloskehitys parani katsauskauden loppua kohden

- liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 0,9 prosenttia
- katsauskauden liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa)
- Q3-kauden liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa), mikä on selkeästi kuluvan vuoden aikaisempia vuosineljänneksiä parempi
- konsernin omavaraisuusaste on tavoitetasolla: 39,8 prosenttia (40,1 %)
- tiukka kustannuskuri kaikilla liiketoiminta-alueilla vahvisti Atria-konsernin tulosta
- kansainvälisen lihamarkkinatilanteen tasapainottuminen ja sen seurauksena sianlihan myyntihintojen nousu käänsi Atria Suomen tuloskehityksen parempaan suuntaan
- Atria Venäjän Q3-kauden tappio oli pienempi kuluvan vuoden edellisiin kvartaaleihin verrattuna


Atria-konserni

  Q3 Q3   Q1-Q3 Q1-Q3     Milj. € 2011 2010   2011 2010   2010 Liikevaihto 325,5 331,3   963,1 954,2   1 300,9 Liikevoitto 9,0 -0,4   3,8 5,3   9,8 Liikevoitto % 2,8 -0,1   0,4 0,6   0,8 Voitto ennen veroja 5,4 -3,0   -5,5 -1,3   0,3 Osakekohtainen tulos, € 0,13 -0,22   -0,21 -0,19   -0,18Yleiskatsaus

Atria-konsernin liikevaihto alkuvuonna oli 963,1 miljoonaa euroa (954,2 milj. euroa), jossa kasvua oli 0,9 prosenttia. Muuttumattomilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Atria Suomessa liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia. Vertailujaksolle ajoittui työtaistelutoimien aiheuttamia tuotantokatkoksia Suomessa. Atria Skandinavian 5,6 prosentin liikevaihdon lasku johtuu pääosin kuluttajapakatun lihan valmistuksen lopettamisesta kesällä 2010 ja hieman pienentyneistä myyntivolyymeista. Atria Venäjän liikevaihdon lasku oli 5,4 prosenttia, mikä johtui myynnin pienenemisestä Moskovassa. Pietarissa myynnin volyymit ovat pysyneet vakaina. Atria Baltiassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla.

Atria-konsernin alkuvuoden liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa). Q3-kauden liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa), mikä on selkeästi kuluvan vuoden aikaisempia vuosineljänneksiä parempi (Q1/2011 = -4,2 milj. euroa ja Q2/2011= -0,9 milj. euroa).

Atria Suomen alkuvuoden liikevoitto 12,2 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa) heikkeni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Q3-kauden 9,0 miljoonan euron liikevoitto (11,9 milj. euroa) oli selkeästi parempi kuluvan vuoden aikaisempiin neljänneksiin verrattuna (Q1/2011 = 0,6 milj. euroa ja Q2/2011 = 2,6 milj. euroa). Kansainvälinen lihamarkkinatilanne selkeytyi ja lihan hintataso vahvistui Q3-kauden loppupuolella. Erityisesti sianlihan kysyntä ja tarjonta maailmanmarkkinoilla on tasapainottunut suhteessa alkuvuoteen. Osa kertyneistä kustannusnousuista saatiin siirrettyä hinnankorotuksina myyntihintoihin katsauskauden lopulla.

Atria Venäjän alkuvuoden liiketulos oli tappiollinen -14,5 miljoonaa euroa, mutta edellisvuotta parempi (-20,3 milj. euroa). Vertailukauden liiketulokseen sisältyy 9,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Q3-kauden tulos -3,3 miljoonaa euroa oli kuluvan vuoden aikaisempia neljänneksiä parempi (Q1/2011 = -5,6 milj. euroa ja Q2/2011 = -5,6 milj. euroa).

Atria Skandinavian alkuvuoden liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Vertailuvuoden lukuun sisältyi kertaluonteinen kulu 2,3 miljoonaa euroa. Q3-kauden tulos 4,7 miljoonaa euroa oli kuluvan vuoden aikaisempia neljänneksiä parempi (Q1/2011 = 2,3 milj. euroa ja Q2/2011 = 2,7 milj. euroa).

Atria Baltian alkuvuoden liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-3,0 milj. euroa). Alkuvuoden liikevoittoon sisältyy 0,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia myyntivoittoja.

Liiketoiminnan rahavirta oli 28,6 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) ja investointien rahavirta -29,2 miljoonaa euroa (-34,8 milj. euroa). Konsernin vapaa kassavirta oli -0,6 miljoonaa euroa (-30,3 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 414,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua vuoden vaihteeseen 3,3 miljoonaa euroa.
Atria Skandinavia teki myyntisaamisten myyntiin liittyvän sopimuksen Nordea Finans Sverige AB:n kanssa. Sopimus pienensi yhtiön myyntisaamisten määrää yhteensä 16,7 miljoonalla eurolla katsauskauden lopussa.

Tammikuussa 2011 Atria Oyj teki noin 26 miljoonan euron suuruisen investointipäätöksen Kauhajoen nautateurastamon ja - leikkaamon rakentamisesta ja uudistamisesta. Lisäksi Atria Oyj osti Itikka osuuskunnalta Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet. Lopullinen kauppahinta oli 6,1 miljoonaa euroa.

Alkuvuoden aikana Atria Suomessa on käynnistetty kaksi tehostamisohjelmaa: nautateurastuksen tehostaminen ja Nurmon tuotantolaitoksen kehittämisohjelma. Näiden toimenpiteiden yhteenlasketut vuosittaiset kustannussäästöt ovat noin 10 miljoonaa euroa, jotka alkavat toteutua vuoden 2011 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 alusta alkaen.

Atria Venäjän vuonna 2010 käynnistämä tuotannon uudelleenjärjestely etenee suunnitelman mukaisesti. Lihavalmistetuotantoa keskitetään Moskovan ja Sinyavinon tehtailta uuteen Gorelovon tehtaaseen Pietarissa. Henkilöstövähennykset toteutuvat aiemmin ilmoitettua suurempina ja vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 7,5 miljoonaa euroa, jotka alkavat toteutua jo vuoden 2011 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen.


Katsauskaudella Atria Skandinavia jatkoi toimintojen tehostamista automatisoimalla veripaltun tuotantoprosessia. Veripaltun valmistus siirretään loppuvuoden aikana Saltsjö-Boon tehtaalta Tukholmasta Tranåsiin. Tehostamisohjelmasta arvioidaan syntyvän noin miljoonan euron vuotuinen säästö. Säästö toteutuu täysimääräisesti vuoden 2012 alusta alkaen.

Tuotejohtajuusstrategian implementointi jatkui suunnitelmien mukaisesti. Tuotejohtajuusstrategiassa korostuu Atrian edustamien tuotemerkkien vahvistaminen, olemassa olevien tuotteiden kilpailukyvystä huolehtiminen ja uusien innovatiivisten tuotteiden kehittäminen.

Tunnusluvut

          milj. EUR 30.9.11 30.9.10   31.12.10           Oma pääoma/osake, EUR 14,74 15,41   15,68 Korolliset velat 423,5 449,2   429,9 Omavaraisuusaste, % 39,8 40,1   40,2 Velkaantumisaste, % 101,0 102,4   96,4 Nettovelkaantumisaste, % 98,9 100,7   92,2 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 36,9 34,2   46,2 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,8 3,6   3,5 Henkilöstö keskimäärin (FTE) 5 550 5 811   5 812

 

Näkymät

Yhtiö ennustaa koko vuoden liikevoiton jäävän merkittävästi alhaisemmaksi kuin vuoden 2010 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä (21,6 milj. euroa). Liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2011.

Suurin epävarmuustekijä liikevaihdon kasvutavoitteen saavuttamiselle on valuuttakurssien heikentyminen loppuvuoden aikana. Kiristyvä kilpailu voi myös hidastaa myynnin kasvua.

Atria Suomen tuloskehitys on merkittävä arvioitaessa koko konsernin tulosnäkymiä. Lihamarkkinatilanteen selkiytyminen ja lihan hintojen vahvistuminen parantaa Atria Suomen näkymiä loppuvuodelle. Konsernin loppuvuoden tuloskehityksen kannalta merkittävää on raaka-aineiden hintojen kehitys myös muilla liiketoiminta-alueilla.

Liharaaka-aineiden markkina on vakiintumassa loppuvuoden aikana, mutta liharaaka-aineen hinnassa on edelleenkin nousupaineita mm. korkeina pysyneiden rehu- ja energiakustannusten vuoksi. Tämän johdosta lihan tukku- ja vientihintoihin on odotettavissa korotuksia loppuvuoden aikana.

Alkuvuoden aikana Venäjän talouskehitys on ollut vakaata, mutta kansainvälisen taloudellisen epävarmuuden jatkuessa markkinoiden arvomääräinen kasvu on aikaisempaa epävarmempaa.

Atria on käynnistänyt vuosien 2010 ja 2011 aikana kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä eri liiketoiminta-alueillaan. Nämä toimenpiteet tuovat vuosittaisia kustannussäästöjä yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Säästöt alkavat toteutua vuoden 2011 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti viimeistään vuoden 2013 aikana.Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 30.9.2011 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com.


Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.


Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 27.10.2011 klo 9.30 Atria Oyj:n Helsingin toimistolla osoitteessa Läkkisepäntie 23, Helsinki. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.


ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com

Liitteet:
Osavuosikatsaus Q3_esitys_2011.pdf
Atria Oyj_osavuosikatsaus Q3_2011.pdf